SAGA O SJEDNICI ZATVORENOJ ZA JAVNOST

Načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić poručio: ‘Moj jedini cilj bio je nekretnine kupiti za što manju cijenu’

U nedjelju, 11. ožujka, Općinsko vijeće Općine Vratišinec održalo je 22. sjednicu vijeća, ujedno i posljednju u ovom sazivu. Predsjednik Općinskog vijeća za dnevni red predložio je 17 točaka od čega je posljednja prema članku 95. poslovnika bila bez prisustva javnosti, a sve zbog zaštite interesa općine u cjelokupnom procesu. Članak 95. poslovnika propisuje kada se o nekom pitanju raspravlja bez prisustva javnosti, vijećnici materijale primaju na sjednici.

– Kako sam sam bio predlagatelj navedene točke svim vijećnicima pripremio sam cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz kupnju nekretnina kč. br. 870 i 872 k.o. Vratišinec ukupne površine 2218 m² (od javnih oglasa objavljenih na web stečaju, skice i karte, dopis stečajne upraviteljice i slično). Radi se o nekretninama koje se nalaze na ulazu u naselje Vratišinec iz smjera Žiškovec. Uz navedene parcele koje su bile predmet prodaje u stečajnom postupku Općina Vratišinec već posjeduje 2 susjedne čestice i put, a za preostale čestice je podnijela Zahtjev ministarstvu za darovanje, a u svrhu formiranja industrijske zone. Upravo buduća industrijska zona „Ciglenice“ razlog je moje zainteresiranosti za kupnju – tvrdi načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić.

Kaže, kako im u ni jednom momentu nije bio cilj javnosti uskratiti bilo kakve informacije ili pak cjelokupan postupak napraviti netransparentno ili protivno zakona.

– Od početka procesa koji je započeo još u 2020. godini kada sam primio prvi dopis stečajne upraviteljice poduzeća Kovani-interijeri j.d.o.o. u stečaju vodio sam se principom dobrog gospodarstvenika. Prva ponuda i oglas raspisani su na iznos od 200.000,00 kuna. Kako sam kao načelnik bio zainteresiran za kupnju nekretnina strpljivo sam čekao posljednji oglas kojem je početna cijena za navedene nekretnine bilo 50.000,00 kuna. Napominjem kako se početna cijena nekretnina u svakom javnom oglasu smanjivala za 50.000,00 kuna – naglasio je.

Istaknuo je da je sam dobio informaciju da postoje i drugi zainteresirani za kupnju nekretnina, a predložio je predsjedniku vijeća da se upravo iz tog razloga točka održi bez prisustva javnosti i da sama općina bude u što pogodnijem položaju kod kupnje s obzirom na to da se prikupljanje ponuda vršilo dostavom ponude u zatvorenim omotnicama, a ne javno.

– Moj jedini cilj bio je navedene čestice kupiti za što manju cijenu. Prema procjeni Porezne uprave Mursko Središće cijena građevinskog zemljišta za područje naselja Vratišinec iznosi 51,9 kn/m² što bi značilo da je općina kupovala navedene čestice u normalnoj prodaji iste bi platila 115.114,20 kn i to samo zemljište, a ovako smo iste kupili za 70.000,00 kuna, s time da se na njima nalazi i građevina i na račun općine uštedjeli 45.114,20 kn. Na samoj sjednici vijećnike sam upoznao s odredbom članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuje da izvršno tijelo može odlučiti o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina JLS i do kojih iznosa i postotka ukoliko je stjecanje ili otuđenje nekretnine/ pokretnina planirano u proračunu što u našem slučaju jest. No bez obzira na dane ovlasti prema Zakonu želio sam navedeni postupak napraviti uz sugestije i mišljenje općinskih vijećnika – rekao je.

Šestero vijećnika koji su bili prisutni na sjednici izglasalo je Odluku o kupnji nekretnina s početnom cijenom u iznosu od 70.000,00 kuna.

– Dana 2. travnja 2021. godine uputili smo službenu ponudu stečajnoj upraviteljici kako je i bilo navedeno u oglasu uz obvezu plaćanja jamčevine u visini od 10% početne cijene iz oglasa. Po primitku ponuda, stečajna upraviteljica gospođa Katarina Conor-Brod 12. travnja podnijela je svoje izvješće koje je objavljeno na e-oglasnoj ploči sudova. Prema izvješću vidljivo je da je Općina Vratišinec ponudila iznos od 70.000,00 kuna, da je ponuda pravovaljana i da je za isto uplaćena jamčevina u iznosu od 5.000,00 kuna. Kako je ponuda u potpunosti ispunjavala uvjete objavljenog oglasa stečajna upraviteljica predložila je Trgovačkom sudu u Varaždinu da donese rješenje o dosudi predmetne nekretnine kupcu te da u svom rješenju naloži Zemljišnoknjižnom odjelu, Općinskog suda u Čakovcu da istovremeno s upisom prava vlasništva temeljem rješenja, kada isto bude pravomoćno izvrši i brisanje tereta – založnog prava u korist Republike Hrvatske. Predmetno Rješenje također je dostupno na e-oglasnoj ploči sudova – kaže načelnik.

Dana 20.04.2021. godine zaprimili su Rješenje Zemljišnoknjižnog odjela u Čakovcu kojim se dopušta u z.k. uložak br. 918 k.o. Vratišinec zabilježba rješenja o dosudi nekretnina ponudiocu Općini Vratišinec.

– Nekretnine će se predati Općini Vratišinec nakon što Općina Vratišinec položi razliku kupovine u iznosu od 65.000,00 kuna i nakon što Rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu postane pravomoćno. Kupnjom nekretnina koje su predmet prodaje stvara se zaokružena cjelina prilaznih cesta i puteva za buduću industrijsku zonu „Ciglenice“ koju namjeravamo formirati sredstvima Europskih fondova. Točan izgled industrijske zone definirat će se detaljnim planom uređenja industrijske zone „Ciglenice“. Zahvaljujem vijećnicima koji su podržali ovaj postupak i pružili mi priliku da im objasnim cjelokupan proces kupnje, razloge tajnosti i potpisivanja izjave o čuvanju te ih ovim putem obavještavam da danom objave ovog priopćenja prestaje njihova obveza čuvanja. Također zahvalio bi se predstavnicima lokalnih medija na strpljivosti i prilici da Vas i javnost detaljno obavijestim o ishodu oko kupnje nekretnine – zaključio je.

Najnovije vijesti

Pročitajte više