VIZIJA GRADA PRELOGA DO 2030. GODINE

U Prelogu održana online radionica iz projekta ENES-CE

U sklopu projekta ENES-CE, dio kojega je i Grad Prelog, u četvrtak 22. travnja, održana je radionica, u koju su se mogli uključiti svi zainteresirani stanovnici Preloga, pod nazivom “Uključi se u ko-kreiranje energetske tranzicije svoga grada i budi dio nositelja promjena!”. Radionica je održana u  suradnji Grada Preloga te Međimurske energetske agencije d.o.o. i Zelene energetske zadruge. Radionica se provela u sklopu jedne od projektnih aktivnosti projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, a radi se o ukupno petoj radionici za građane u sklopu svih projektnih aktivnosti.

Radionica se održala kao online događaj kako bi se istoj moglo priključiti čim više zainteresiranih građana. Na početku, nakon pozdrava organizatora, Maja Bratko, viša stručna suradnica u MENEA-i, prisutnima je predstavila projekt ENES-CE i njegove aktivnosti. Miroslav Hržić, voditelj ovog projekta za Grad Prelog, predstavio je viziju razvoja i energetskog razvoja Preloga do 2030. godine i dalje te mjere i aktivnosti definirane u novoizrađenom SECAP-u (Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena) Grada Preloga.

Nakon uvodnih prezentacija, Maja Katić iz Zelene energetske zadruge predstavila je proces osnivanja energetske građanske udruge s obzirom na to da je to jedna od glavnih aktivnosti samog projekta i jedna takva se planira osnovati i u Prelogu. Kako bismo potaknuli prisutne građane na suradnju, u dijelu radionice rezerviranom za grupni rad, isti su iznijeli svoje ideje i vizije djelovanja buduće građanske energetske udruge. Nakon grupnog rada, zaključak je bio da u Prelogu postoji grupa entuzijasta koji su spremni raditi na osnivanju i funkcioniranju građanske energetske grupe te da za istu postoji potreba.

Glavni cilj projekta ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima, je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike. Na taj će se način doprinijeti održivom regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetskih grupa koje će jedinicama lokalne samouprave pružati pomoć i potporu (bottom-up princip) kod planiranja i kasnije implementacije energetskih strategija i planova.

Najnovije vijesti

Pročitajte više