U REKONSTRUKCIJU OBRAMBENIH NASIPA DOSADA ULOŽENO OKO 100 MILIJUNA KUNA

Trebamo li i mi biti zabrinuti nakon katastrofalnih poplava širom Europe?

Nakon što su prije nekoliko dana svakodnevno stizale vijesti o katastrofalnim poplavama u Njemačkoj, Austriji i drugim europskim zemljama prisjetili smo se dana kada smo s ovom prirodnom katastrofom bili suočeni i ovdje u Međimurju. Trenutke straha u kojima je, srećom, stradala samo imovina, a životi su sačuvani, pamte stanovnici pojedinih dijelova Međimurja i uz rijeku Muru i uz rijeku Dravu. Županijskom stožeru civilne zaštite postavili smo pitanje kakav je danas situacija kod nas, kakvi su planovi za slučaj katastrofe i u kojoj mjeri su obnovljeni ili izgrađeni nasipi uz naše dvije rijeke. Naš upit proslijedili su u Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu te vam prenosimo njihove odgovore.

Postoji li operativni plan postupanja u slučaju poplave na području Međimurske županije, tko ga donosi i provodi te što je, u kratkim crtama, njime obuhvaćeno?

-U Hrvatskim vodama, VGO-u za Muru i gornju Dravu je ustrojen Centar od poplava sektora A. U centru se svakodnevno prate protoci i hidrološke prognoze Drave i Mure na uzvodnim dijelovima sliva (Austrija i Slovenija). U slučaju nailaska velikih voda Mure i Drave je stoga moguće pravovremeno pripremati aktivnosti aktivne obrane od poplava.

Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđeno je Državnim planom obrane od poplava i donosi ga Vlada RH, Glavnim provedbenim planom obrane od poplava donose ga  Hrvatske vode. Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava utvrđuju se Glavnim provedbenim planom obrane od poplava i provedbenim planovima obrane od poplava branjenih područja. Svi ovi planovi javno su dostupni na internetskim stranicama Hrvatskih voda. Državni plan obrane od poplava uređuje: teritorijalne jedinice za obranu od poplava,  stupnjeve obrane od poplava, mjere obrane od poplava (uključivo i preventivne mjere), nositelje obrane od poplava,  upravljanje obranom od poplava (s obvezama i pravima rukovoditelja obrane od poplava), sadržaj provedbenih planova obrane od poplava sustav za obavješćivanje i upozoravanje i sustav veza, mjere za obranu od leda na vodotocima, navodi se u odgovoru,

Je li u potpunosti završen postupak gradnje nasipa uz Dravu i Muru započet nakon poplava u našem kraju prije nekoliko godine i ako je završen koliko je kilometara nasipa podignuto, na kojim lokacijama i s kakvim stupnjem zaštite, odnosno ukoliko taj postupak nije u potpunosti dovršen što je još potrebno učiniti?

U  cilju unapređenja upravljanja vodnogospodarskim sustavom i svrhom zaštite od štetnog djelovanja voda na području Međimurske županije završeni su slijedeći kapitalni projekti:

1.Rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri

Rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri je dio strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava i predstavlja jednu od mjera proizašlih temeljem rezultata strateškog međunarodnog projekta Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 1 – negrađevinske mjere“ (čiji je akronim FRISCO 1), koji se također financira iz Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. INTERREG V-A (Program).

Svrha rekonstrukcije nasipa Sveti Martin na Muri je zaštita naselja Sveti Martin na Muri od velikih voda. Dužina predmetnog nasipa iznosi 2,0 km, a rekonstrukcijom nasipa Sveti Martin na Muri, nasip će biti doveden u propisano stanje odnosno biti će usuglašen prema vodnim nivoima s republikom Slovenijom (100 godišnja velika voda rijeke Mure uz sigurnosno nadvišenje od 1,0 m). Radovi su završeni 2019. godine.

Vrijednost investicije iznosi: = 9.600.000,00 kn

2.Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu

Svrha rekonstrukcije nasipa uz Trnavu je zaštita okolnog poljoprivrednog zemljišta i stanovništva od poplava uzrokovanim visokim vodama rijeke Mure i Trnave i razlog rekonstrukcije tj. ojačanja nasipa je što postojeći nasip ne ispunjava kriterije koje je usvojila Hrvatsko-Mađarska komisija  za vodno gospodarstvo. Dužina rekonstrukcije lijevoobalnog i desnoobalnog nasipa iznosi 5,5 km, a kota krune nasipa projektirana je na 100 godišnju veliku vodu rijeke Mure uz sigurnosno nadvišenje od 1,0 m. Rok završetka radova sredina 2021.

Vrijednost investicije iznosi: = 45.000.000,00 kn

3.Rekonstrukcija glavnog murskog nasipa (od km 16+400-22+546)

Rekonstruirana je dionica desno-obalnog nasipa rijeke Mure od stacionaže  km 16+400-22+546  dužine 6,2 km, te je izgrađen sifona ispod Trnave zajedno sa dijelom uspornog nasipa uz Trnavu. Cilj projekta je obrana od poplava naselja Goričan. Kota krune nasipa projektirana je za 100 godišnju veliku vodu rijeke Mure uz sigurnosno nadvišenje od 1,0 m. Radovi završeni 2018. godine.

Vrijednost investicije iznosi 37.400.000,00 kn

4.Rekonstrukcija glavnog murskog nasipa (od km 22+546 do 25+900)

Cilj projekta je obrana od poplava naselja Goričan i Domašinec od velikih voda r. Mure. Kota krune nasipa projektirana je za 100 godišnju veliku vodu rijeke Mure uz sigurnosno nadvišenje od 1,0 m. Radovi završeni 2015. godine.

Vrijednost investicije iznosi:  = 6.400.000,00 kn

Planirane aktivnosti:

1.Rekonstrukcija nasipa Pušćine

Prilikom nailaska velike vode rijeke Drave u studenom 2012. godine pokazalo se da nasip Pušćine svojom visinom ne štiti sa dovoljnom sigurnošću naselje Pušćine te da ga je potrebno rekonstruirati na vodni nivo za protok 2900 m3/s (100 g velika voda rijeke Drave) s nadvišenjem od 0,5 m. Duljina rekonstrukcije nasipa iznosi 3,4 km, širina krune će se povećati na 4,0 m, a nagibi oba pokosa će se ublažiti i iznosit će 1:3. Uz nožicu nasipa sa branjene strane formirat će se i servisni put širine 4,0 m. Nakon rekonstrukcije nasip će  biti doveden u propisano stanje. Građevinska dozvola za rekonstrukciju nasipa Pušćine je u fazi izdavanja.

Planirana investicija iznosi:  = 29.000.000,00 kn

2.Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan

Cilj projekta je zaštita naselja u općini Nedelišće od velikih voda rijeke Drave i vodocrpilišta Nedelišće. Duljina rekonstrukcije nasipa iznosi 3,2 km, a kota krune nasipa projektirana je na stogodišnju veliku vodu rijeke Drave uz sigurnosno nadvišenje od 0,5 m. Glavni projekt je potrebno novelirati, u 2022. godini se planira ishoditi građevinska dozvola.

Planirana investicija iznosi:  = 30.000.000,00 kn

3.Sanacija nasipa Podturen

Nasip Podturen dužine 1,5 km štiti naselje Podturen od velikih voda rijeke Mure. Za vrijeme velikih voda 2012. i 2014 godine došlo je do procjeđivanja vode ispod tijela nasipa Podturen i do plavljenja servisne ceste na nizvodnoj strani. U svrhu osiguranja stabilnosti i otpornosti nasipa planira se projekt sanacije nasipa Podturen. Kota krune nasipa projektirana je na 100 godišnju veliku vodu rijeke Mure uz sigurnosno nadvišenje od 1,0 m.

Planirana investicija iznosi:  = 3.000.000,00 kn

4.Izgradnja uspornih nasipi uz Trnavu  (od km 3+000 do km 4+500)

Svrha izgradnje uspornih nasipa uz Trnavu je zaštita okolnog poljoprivrednog zemljišta i stanovništva od poplava uzrokovanim visokim vodama Trnave. Ukupna dužina lijevoobalnog i desnoobalnog nasipa iznosi 3,0 km, a kota krune nasipa projektirana je na 100 godišnju veliku vodu Trnave s nadvišenjem od 0,5 m. Trenutno je u izradi parcelacijski elaborat.

Vrijednost investicije iznosi: = 16.000.000,00 kn.  

5.Rekonstrukcija Glavnog Murskog nasipa km 0+0000 – 6+200

Predmetna dionica nasipa  je dugačka 6,2 km i proteže se od spoja sa lijevim uspornim nasipom uz Bistrec nizvodno do željezničke pruge Kotoriba-Murakeresztur uzvodno. Dionica Glavnog Murskog nasipa od 0-6,2 km i usporni nasip uz Bistrec štite površinu od 12,30 krn2 i južni dio naselja Kotoriba od velikih voda. Kota krune nasipa projektirana je na 100 godišnju vodu rijeke Mure (usuglašena s mađarskom stranom) uz sigurnosno nadvišenje od 1,0 m

Vrijednost investicije iznosi:  = 36.000,000,00 kn

Najnovije vijesti

Pročitajte više