NOVI LIJEČNICI I CRP UREĐAJI

Poboljšanje zdravstvene infrastrukture u Ivancu

Proračun Grada Ivanca u prošloj je, 2020. godini, poslovao s viškom od 4,34  milijuna kuna. Kao što i zakon nalaže, taj višak prihoda prenesen je u 2021. godinu i uvršten u prvi ovogodišnji rebalans gradskog proračuna koji tako s prvobitno planiranih 53 milijuna raste na gotovo 57,7 milijuna kuna.

Novi proračun, čiji je predlagač gradonačelnik Milorad Batinić, na jučerašnjoj je sjednici Gradskog vijeća Ivanec dobio potporu nezavisnih vijećnika te svih vijećnika HDZ-a i vijećnice HSU-a (ukupno 10 vijećnika), dok je u njegovu izglasavanju bilo suzdržano troje vijećnika SDP-a i jedan vijećnik NS – Reformista.

Rebalans proračuna ujedno je bio i glavna tema sjednice Gradskog vijeća održane u Kinodvorani Ivanec u fizičkoj nazočnosti vijećnika, a na čijem su dnevnom redu bile 23 točke.

S obzirom na duljinu dnevnog reda i opsežnu raspravu, u ovom izvješću donosimo najvažnije naglaske sa sjednice, dok šire izvješće, zajedno s odgovorima na pitanja vijećnika na aktualnom satu, donosimo u travanjskom izdanju Ivanečkih novina.

Kao zakonski predlagač izmjena i dopuna proračuna, prijedlog raspoređivanja viška od 4,34 milijuna kuna vijećnicima je obrazložio gradonačelnik M. Batinić.

Predložio je da se najviše novca, 3 milijuna kuna, usmjeri u komunal, čime bi se ukupna sredstva namijenjena Programu gradnje komunalne infrastrukture za 2021. povećala na 10,37 milijuna kuna.

-Predlažem da za popravak i proširenje lokalnih cesta (kojima upravlja ŽUC, a u iznimno su lošem stanju), uz 200.000 kuna koje je za njihov popravak i proširenje već osigurao Grad Ivanec, usmjerimo dodatnih 300.000 kuna, čime bismo na ovoj stavci dobili ukupno 500.000 kuna. Pošto je na radnom sastanku u Ivancu župan R. Čačić najavio da će sva izdvajanja Grada za lokalne ceste pratiti s još 500.000 kuna, time bismo osigurali milijun kuna koje bismo već ove godine usmjerili u poboljšanje stanja na lokalnim cestama – izjavio je Batinić.

Predložio je i dodatna sredstva za asfaltiranje prilazne ceste u krug Osnovne škole Ivanec radi izbjegavanja gužvi u dvorištu škole. 

-Radi poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga građanima grada Ivanca predlažem da se dio prenesenog viška usmjeri u nabavu CRP analizatora, uređaja koji liječnicima omogućuje brzu dijagnostiku. Njegovom nabavom mogu se spriječiti slučajevi poput onog u Metkoviću, kada je preminuo dječak, a čiji bi život bio spašen da su liječnici pri ruci imali takav analizator. Nabavila bi se dva takva uređaja, jedan za Dom zdravlja Ivanec, a drugi za ambulantu u Radovanu. Jedan će nabaviti Grad Ivanec, a drugi županijski Dom zdravlja.Dogovoreno je da uređaj u Domu zdravlja bude na raspolaganju svim liječnicima u vremenu kada medicinsko-biokemijski laboratorij ne radi – kazao je gradonačelnik.

Predložio je da se daljnjih 150.000 kuna izdvoji za financiranje usluga liječnika specijalista koji bi iz Opće bolnice Varaždin dolazili u Dom zdravlja Ivanec, čime bi se izbjegla potreba putovanja pacijenata u Varaždin, a o čemu je već održao sastanak s ravnateljem OB Varaždin Nenadom Kudelićem

Također, predložio je da se u prenesenom višku prihoda dio sredstava izdvoji za pomoć građanima grada Ivanca čiji su objektu stradali u potresu (200.000 kn), a da se daljnjih 100.000 kuna izdvoji za pomoć Banovini. 

Znatan dio sredstava osiguran je i za vatrogastvo i to 300.000 kuna DVD-u Ivanec za gradnju garaže te 180.000 kuna za nabavu novog navalnog vozila DVD-u Radovan, dok je još 150.000 kn namijenjeno za pomoć zaposlenima u Pučkom otvorenom učilištu temeljem pomoći zbog COVID krize. 

Obrazlažući stav Kluba vijećnika HDZ-a, Zdenko Đuras pozdravio povećana izdvajanja za vatrogastvo i prijedloge vezane uz poboljšanje zdravstvene zaštite te najavio da ćerebalans podržati i da neće zaustavljati projekte važne za boljitak svih građana. 

Vijećnici SDP-a Domagoj Sever, Daniel Vlaisavljević i Čedomir Bračko kritički su govorili o više tema – o radu Turističke zajednice, o potrebi da se jasno definira budući turistički razvoj Grada, o tome da u proračun ponovno nisu uvršteni prijedlozi koje je SDP dao još kod njegova donošenja u prosincu lani, da se nije išlo s oslobođenjem plaćanja odvoza otpada za kućanstva s primanjima manjim od 1.700 kuna, da je potrebno pomoći pčelarima itd.

Odgovore i argumentaciju gradonačelnika M. Batinića na njihove primjedbe Klub vijećnika SDP-a nije prihvatio pa je u vezi s time u nastavku sjednice – uz „iskrenje“, ali u konstruktivnom tonu –  uslijedila obostrana razmjena mišljenja i replika, dijelom i u tonu već započete kampanje za predstojeće lokalne izbore.

I cijeli niz drugih tema i točaka razmotren je na sjednici Gradskog vijeća. Donesene su odluke o izmjenama i dopunama prostorno-planske i urbanističke dokumentacije (uz suzdržane glasove vijećnika SDP-a), prihvaćena su izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice u 2020. godini. 

Razmotrena su i usvojena i izvješća Ivkoma d.d. o poslovanju groblja u 2020., o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima njegova uklanjanja i provedbi mjera za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš.

Program potpornih mjera poduzetnicima zbog COVID krize, koji je na snazi do 30. travnja, produljen je do 31. listopada ove godine, a donesen je i Program dodjele bespovratnih potpora poduzetnicima za poticanje razvoja poduzetništva u ovoj godini.

Donesena je i Odluka o produljenju važenja programa razvoja Industrijske zone za razdoblje od 2016. do 2020. godine, a usvojen je i Program gradnje i održavanja sustava odvodnje oborinskih voda za razdoblje 2021. – 2024. godina.

Donesene su i dvije važne odluke – o uvjetima i mjerama sprečavanja nastanka požara na otvorenom prostoru te Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ivanec. Jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2021. godinu, a izabran je i novi Savjet mladih Grada Ivanca.

Najnovije vijesti

Pročitajte više